KAPČIAMIESČIO BENDRUOMENĖS 

ĮSTATAI

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS

1.1. Kapčiamiesčio bendruomenė (toliau – „bendruomenė“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis,  nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus, asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.2. Asociacijos pavadinimas –  Kapčiamiesčio bendruomenė.

1.3. Teisinė forma – asociacija.

1.4. Bendruomenė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Bendruomenė neatsako pagal bendruomenės nario prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendruomenės prievoles.

1.5. Bendruomenė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.

1.6. Bendruomenė įsteigta neribotam veiklos laikui. Bendruomenės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.7. Bendruomenė turi antspaudą, simboliką bei sąskaitas banke.

II SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS VEIKLOS TIKSLAI,  SRITYS  IR  RŪŠYS

2.1.  Bendruomenės veiklos tikslai:

2.1.1. viešai nagrinėti bendruomenės veiklos teritorijoje esamas problemas ir teikti pasiūlymus seniūnijai ir Lazdijų rajono savivaldybei dėl jų sprendimo;

2.1.2. rengti investicinius projektus bendruomenės ekonominėms, socialinėms, kultūrinėms problemoms spręsti ir teikti paraiškas Lazdijų rajono savivaldybei, taip pat Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams dėl jų finansavimo;

2.1.3.palaikyti ryšius su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, koordinuoti veiklą aktualių klausimų sprendimui;

2.1.4. bendradarbiauti su seniūnija, kultūros, švietimo įstaigomis organizuojant bendruomenės kultūrinius renginius;

2.1.5. aptarti aplinkos apsaugos, paminklosaugos objektų priežiūros problemas ir siūlyti jų sprendimo variantus, telkti bendruomenės narius talkoms, tvarkant ir puoselėjant seniūnijos teritoriją;

2.1.6. teikti siūlymus valdžios institucijos dėl seniūnijos vystymo perspektyvų. 

2. 1. Bendruomenės veikla ir veiklos rūšys:

2.2.1. asociacijų veikla;

2.2.2. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu;

2.2.3. pramogų, poilsio ir sporto organizavimo veikla;

2.2.4. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;

2.2.5. kraštovaizdžio tvarkymas;

2.2.6. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.

2.2.7. Bendruomenės pagrindinė veikla:  paslaugos, gamyba, prekyba, leidyba, nuoma, ruoša, mokymai bei bet kokia kita veikla, kuri reikalinga bendruomenės tikslams pasiekti ir kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2.3. Bendruomenė turi teisę:

2.3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,  propaguoti Bendruomenės tikslus ir uždavinius;

2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

2.3.3. teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybinių, fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

2.3.4. organizuoti susirinkimus ir kitus renginius;

2.3.5. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka;

2.3.6. įdarbinti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.3.7. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams, teisės aktams bei bendruomenės veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

2.4. Bendruomenės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis bendruomenės veiklą, Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

2.5. Bendruomenės pinigus, gautus kaip parama, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą bendruomenė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Bendruomenė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Bendruomenė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu bendruomenės įstatuose yra nustatyta, tikslams.

III SKIRSNIS.  BENDRUOMENĖS  NARIAI,  JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariais gali būti visi 18 metų sulaukę veiksnūs Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai bei asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Kapčiamiesčio seniūnijos teritorijoje. Minimalus bendruomenės narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

3.2. Bendruomenės narys turi tokias teises:

3.2.1. dalyvauti bendruomenės veikloje ir balsuoti bendruomenės visuotiniame narių susirinkime;

3.2.2. naudotis bendruomenės teikiamomis paslaugomis;

3.2.3. susipažinti su bendruomenės dokumentais ir gauti visą bendruomenės turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4. bet kada išstoti iš bendruomenės, tokiu atveju nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.2.5. kitas teisės aktuose ir bendruomenės įstatuose nustatytas teises.

3.3. Bendruomenės buveinėje turi būti visų bendruomenės narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas bendruomenės narys.

3.4. Bendruomenės narių pareigos:

3.4.1. laikytis bendruomenės įstatų ir kitų bendruomenės vidaus veiklos dokumentų;

3.4.2. vykdyti bendruomenės visuotinio narių susirinkimo ir bendruomenės valdybos sprendimus;

3.4.3. tausoti bendruomenės turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį.

IV SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ BENDRUOMENĖS  TVARKA  BEI  SĄLYGOS

4.1. Bendruomenės nariu yra asmuo, raštu pateikęs norą tapti bendruomenės nariu ir priimtas į narius bendruomenės valdybos sprendimu. Bendruomenės narys gali bet kada išstoti iš bendruomenės, padavęs prašymą bendruomenės valdybai raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus bendruomenei ir su ja atsiskaitęs.

4.2. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš bendruomenės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė bendruomenės įstatus, bendruomenės vidaus veiklos dokumentus, nesumokėjo nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus ir nariui mirus. 

V SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  VALDYMAS

 5.1. Bendruomenė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

5.2. Bendruomenė turi visuotinį narių susirinkimą, vienasmenį valdymo organą – pirmininką, kolegialų valdymo organą – valdybą, revizijos komisiją ir finansininką. 

VI SKIRSNIS. VISUOTINIS BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1. keičia bendruomenės įstatus, buveinės adresą;

6.1.2. renka ir atšaukia bendruomenės pirmininką, valdybos narius, revizijos komisiją, finansininką;

6.1.3. nustato bendruomenės nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

6.1.4. tvirtina bendruomenės metinę finansinę atskaitomybę;

6.1.5. priima sprendimą dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

6.2.Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi bendruomenės nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia pirmininkas. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos, pirmininko ar revizijos komisijos iniciatyva arba jei to reikalauja ne mažiau kaip pusė bendruomenės narių. 

6.4. Visuotinį narių susirinkimą šaukia bendruomenės primininkas, pranešdamas apie jo šaukimo vietą, laiką ir darbotvarkę bendruomenės nariams trumposiomis SMS žinutėmis telefonu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki susirinkimo.

6.5. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendruomenės narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per vieną mėnesį šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo bendruomenės narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta šių įstatų nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

6.6. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl bendruomenės įstatų keitimo, dėl bendruomenės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendruomenės narių balsų.

VII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  VALDYBA

7.1. Bendruomenės valdyba yra kolegialus bendruomenės valdymo organas vadovaujantis bendruomenės veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų. Valdyba renkama 3 metų laikotarpiui. Valdybą sudaro penki asmenys. 

7.2. Valdybą ir valdybos pirmininką renka visuotinis narių susirinkimas. Renkant valdybos narius, kiekvienas narys turi vieną balsą. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas, kuris kartu gali būti ir bendruomenės pirmininkas. 

7.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

7.5. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14  dienų raštu įspėjęs bendruomenę.

7.6. Bendruomenės valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendruomenės įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendiniais ir kitais bendruomenės vidaus dokumentais.

7.7. Bendruomenės valdybos funkcijos:

7.7.1. nustatyti bendruomenės veiklos programą;

7.7.2. šaukti visuotinį narių susirinkimą, teikti susirinkimo darbotvarkę;

7.7.3. organizuoti bendruomenės veiklos programoje numatytus renginius;

7.7.5. analizuoti bendruomenės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;

7.7.6. ieškoti lėšų bendruomenės veiklos finansavimui;

7.7.7. palaikyti ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;

7.7.8. vykdyti kitą visuotinio narių susirinkimo pavestą  ar valdymo organo funkcijoms priskirtą veiklą.

7.8. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra valdybos pirmininko balsas.

VIII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  PIRMININKAS

8.1. Bendruomenės pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kurį 3 metų laikotarpiui renka bendruomenės visuotinis narių susirinkimas. Bendruomenės pirmininkas kartu gali būti ir bendruomenės valdybos pirmininkas.

8.2. Bendruomenės pirmininkas privalo laiku rengti bendruomenės narių visuotinius susirinkimus, sudaryti jų darbotvarkę, pateikti nariams metinę finansinę atskaitomybę, ataskaitą apie bendruomenės veiklą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.

8.3. Bendruomenės pirmininkas pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų bendruomenės veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu bendruomenė turi sudaryti sąlygas buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti. Bendruomenės veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

8.3.1. informacija apie bendruomenės veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus tikslus;

8.3.2. bendruomenės narių skaičius finansinių metų pabaigoje;

8.3.3. bendruomenės metinė finansinė atskaitomybė;

8.3.4. samdomų bendruomenės darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje

8.4.  Bendruomenės pirmininkas:

8.4.1. atstovauja bendruomenę valstybinėse valdžios, valdymo, savivaldos ir kitose institucijose, teismuose, visuomeninėse organizacijose ir visose kitose Lietuvos Respublikos bei užsienio organizacijose;

8.4.2. sudaro sandorius bendruomenės vardu;

8.4.3. atlieka kitas valdymo organo kompetencijai priskirtas funkcijas.

8.5. Bendruomenės pirmininkas turi teisę:

8.5.1. atidaryti ir uždaryti sąskaitas banke;

8.5.2. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis;

8.5.3. imtis priemonių bendruomenės turto apsaugai,  sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimui;

8.5.4. užtikrinti bendruomenės duomenų ir dokumentų pateikimą Registrų centrui;

8.5.5. išduoti įgaliojimus toms funkcijoms vykdyti, kurios yra jo kompetencijoje;

8.5.6. vykdyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias funkcijas.

8.6. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas paprasta visų narių balsų dauguma, nepasibaigus   bendruomenės  pirmininko  kadencijai,  gali  jį atstatydinti ir iki kadencijos pabaigos išrinkti kitą bendruomenės pirmininką.

8.7. 1/3 bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą bendruomenės pirmininku, jis privalo atsistatydinti.

IX SKIRSNIS. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo bendruomenės pirmininkas. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais bendruomenė juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų bendruomenės įstatų tekstą (naują redakciją).

X SKIRSNIS. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS  TVARKA

10.1. Bendruomenės turtą sudaro:

10.1.1. Bendruomenės narių mokesčiai bei savanoriški įnašai;

10.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.1.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

10.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas;

10.1.5. Skolinto kapitalo lėšos;

10.1.6. Tiksliniai įnašai atskiroms programoms ir projektams vykdyti;

10.1.7.  Kitas teisėtai gautas turtas ir lėšos.

10.2. Bendruomenės lėšos ir turtas turi būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi bendruomenės nariams. 

10.3. Mokesčius bendruomenėje administruoja ir apskaitą veda bendruomenės finansininkas, renkamas iš bendruomenės narių visuotiniame narių susirinkime. Finansininkas esant reikalui turi pateikti revizinei komisijai reikiamus finansinius – buhalterinius dokumentus

10.4. Bendruomenės veiklą kontroliuoja bendruomenės revizijos komisija, renkama iš bendruomenės narių visuotiniame narių susirinkime. Revizijos komisiją sudaro trys asmenys.  Pasibaigus finansiniams metams ne vėliau kaip per 4 mėnesius revizorius parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui bendruomenės veiklos patikrinimo ataskaitą.

XI SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS  PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

11.1. Kai Bendruomenės skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: dienraštyje „Lietuvos rytas“.

11.2. Bendruomenės organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Bendruomenės buveinėje.

11.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Bendruomenės veiklą pateikimo nariams tvarką  tvirtina Bendruomenės pirmininkas.

11.4. Bendruomenės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

XII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

12.1. Sprendimą steigti Bendruomenės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendruomenės pirmininkas, vadovaudamasis teisės aktais. 

XIII SKIRSNIS. BENDRUOMENĖS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

13.1. Jeigu Bendruomenėje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Bendruomenė turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

13.2. Bendruomenė pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2017 m. birželio 29 d.

Pirmininkė Raminta Zelenauskaitė

Meniu
Norite paklausti?